Kapittel 5
HFKs oppfordring til å svindle NAV-systemet

Det spesielle i en svindel-anklage krever en liten omvei for å forklare.  Jeg hadde en fast uoppsigelig stilling i HFK etter gammel Hovedavtale.  Hvorvidt en slik ordning er bra eller dårlig i dagens samfunn, og for lengst avviklet, kan være høyst diskutabel.  Poenget er at det var en del av mine ansettelsesvilkår, og i sin tid hadde flere funksjoner for å sikre arbeidstakere i det offentlige.  Men i tillegg for arbeidsgiver å på hver skole ha en trygghet for en stabil arbeidsstokk ved å sikre seg at 60 % var uoppsigelig tilsatt til en hver tid.  Dette var en ordning som skapte forutsigelighet for skolene hva gjaldt å ha en kjerne av kompetente lærerkrefter til en hver tid.  Og selv om ordningen nå er passé kunne den sikkert hatt sin funksjon fortsatt. 

Men uansett var dette mitt ansettelsesvilkår.  Da innebærer det at Hordaland fylkeskommune hadde en særskilt forpliktelse for å opprettholde min ansettelse.  Ikke ved fullstendig mangel på stillinger selvsagt.  Men i en fylkeskommune med 4500 stillinger skal det godt gjøres å kunne påstå at det ikke skulle finnes en eneste passende stilling å bli enig om.  Spesielt siden det dukket opp stillinger, og også at jeg ba om å bli overført til en av dem.  Men uviljen var total.

Jeg har også en yrkesskade, Pleural asbestose, som jeg pådro meg i min ungdom.  Denne har det aldri hatt noen større hensikt å dra inn i forholdet.  Ikke før HFK begynte å ville plassere meg på arbeidssteder hvor de drev sin virksomhet under ulovlige støvforhold.  Såpass ulovlige arbeidsforhold ved Knarvik vgs. at vitnet i Tingretten fra Arbeidstilsynet bare humret av HFKs latterlige påfunn.

Det var for øvrig gjennom HFK sin bedriftshelsetjeneste at yrkesskaden ble oppdaget allerede etter en undersøkelse i 1999, og deretter gjennom kontroller hvert 3.år.  Så skaden og problemstillingen var velkjent.

I tillegg til dette er jeg også senior i HFK, og HFK har en uttalt og ivaretaende seniorpolitikk.  På papiret.

Ikke nok med det, HFK er en IA-bedrift - 'Inkluderende Arbeidslivsbedrift' - og har signert på sine forpliktelser i forhold til dette.

Det finnes og fantes altså svært mange lov- og avtaleregulerte forhold som skulle tilsi en høy grad av ivaretakelse av meg som arbeidstaker i fylkeskommunen.

Nå begynner det å bli mulig å forklare hvordan HFK ved deres Forhandlingssjef (nå HR-sjef) Johan J. Meyer prøvde å svindle NAV til å være de som skulle ivareta min stilling.  Dette ved å prøve å kvitte seg med sitt ansvar vedrørende de ovennevnte forhold.

Meyer sendte meg en e-post den 14.august 2013 hvor han viser til at han forstår at jeg vanskelig kan gå inn i den stilling han hadde plassert meg i.  Den stilling under ulovlige arbeidsforhold ved Knarvik vgs.  Samtidig tilbyr han en 40% stilling ved annen skole, men hvor egentlig de samme forhold gjør seg gjeldende vedrørende min yrkesskade.

"Jeg ber deg straks konferere med din lege om dette kan være en løsning for skoleåret. Samtidig må du problematisere overfor legen det at vi ikke har mer å tilby enn disse 40%, kanskje legen har gode forslag til hvordan resten kan løses. Legen må gjerne ta kontakt direkte med meg."

Dette lyder jo rimelig og greit?  Nei, disse ord en ren svindel av NAV og trygdesystemet fra forhandlingssjef Johan J. Meyer. 

Først: Ut fra alle de ovennevnte forpliktelsene som HFK hadde overfor meg som 100% fast tilsatt, og også generelle forpliktelser for alle ansatte, så var det HFK sitt ansvar å tilby meg 100% stilling.

Det er selvsagt ikke en fastleges ansvar å komme med 'gode forslag' til hvordan de resterende 60% av stillingen skal ordnes.  Det er HFKs hele og fulle ansvar for en uoppsigelig tilsatt.

Det eneste legen i en slik sak kan gjøre er å sykemelde meg videre fra et helsefarlig sted for en yrkesskadet og sende sine sykemeldingsblanketter til NAV.  Men likevel:  Denne ordlyden fra Meyer hørtes da fin ut?  Det kan vel ikke være noe galt i at mannen foreslår en slik ordning for å løse denne situasjonen?  Og gode råd fra en lege må da kunne komme godt med? 

Ja, for all del, og det var selvsagt min tanke også der og da.  I utgangspunktet er jo en slik ordlyd ingen svindel, bare gode innspill.

Dessverre dreide dette seg i stedet om ren uvilje fra Forhandlingssjefen.  Jeg gjorde selvsagt nemlig nøyaktig slik han foreslo og tok det opp med legen.  På legens råd fulgte jeg med og ba etter en måned om en annen stilling som var utlyst.  Dette ble omgående avslått.  Likeså formidlet jeg gjentatte ganger til dem legens råd, - som de jo vitterlig hadde etterspurt, - om å finne annen passende stilling i en så stor organisasjon.  Disse innspill ble aldri besvart.

I stedet satte Personaldirektør Geir Davidsen i gang en prosess via deres advokat Thommessen på å prøve å pensjonere meg.  I slutten på november samme år ba jeg min egen advokat om å få en slutt på slikt for en mann på bare 60 år.

All denne uvilje viser at den ordlyd som Meyer brukte 14.august, med et utgangspunkt i en klar oppfordring til å gå til legen og NAV, ikke hadde sin realitet som velment og ivaretaende.  Tvert om.

Det hele er derigjennom en oppfordring og opplegg til det som er en ren og skjær svindel av NAV fra denne mann, Forhandlingssjef Johan J. Meyer, såvel som fra Hordaland Fylkeskommune, slik at de kunne unndra seg sitt klare ansvar.Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !